Автоматичний овердрафт

Для власників зарплатних карт

  • Кошти для задоволення будь-яких короткочасних потреб
  • Для незапланованих або непередбачуваних витрат
  • Самостійно керуєте використанням коштів в разі потреби
  • Можливість неодноразово користуватись кредитними коштами
  • Дзвінок до Контакт-центру і овердрафт активовано
  • Погашення відсотків здійснюється автоматично

Валюта кредиту: гривня

Умови відкриття: отримання заробітної плати від 1-го місяця на рахунок в банку та без додаткових документів

Максимальний розмір:
- від 100 грн до 10 000 грн для держателів карток Visa Classic;
- 30% від середньомісячної заробітної плати, але не більше 10 000 грн
Калькулятор за продуктом Автоматичний овердрафт

Строк кредитування: від 1 дня до 12 місяців з автоматичною пролонгацією

Процентна ставка: 27% річних

Комісія за користування кредитними коштами: 25 грн в місяць за кожний розрахунковий місяць, в якому здійснювалося використання овердрафту на суму більше 5 грн

При оформлені та обслуговуванні  послуги кредитних посередників та третіх осіб відсутні.

Орієнтовна реальна річна % ставка: 34,13% річних (розрахунок виходячи з розміру кредиту 10 000,00 грн. за умови використання його в повному обсязі протягом 12 місяців кредитування)

Погашення заборгованості по овердрафту, сплата відсотків за кредитом за звітний період здійснюється в наступних випадках: при кожному поповненні карткового рахунку, але не пізніше ніж до 25-го числа місяця, що слідує за звітним; одночасно із закінченням строку кредитування. 

Супровідні послуги Банку: отримання зароботної плати на рахунок в Банку згідно з тарифами пакету послуг "Економний SL"

Замовити
ПОПЕРЕДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ:

Підписавши Заяву – договір (далі – Договір) та/або Договір про відкриття та обслуговування поновлюваної кредитної лінії (далі – Договір) клієнт підтверджує, що ознайомився з Умовами та порядком надання банківських послуг, що є публічною пропозицією (офертою), що розміщена на сайті Банку https://www.clhs.com.ua (далі – Публічна пропозиція) та ознайомився з можливими наслідками для клієнта в разі користування зазначеною банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором та Публічною пропозицією.

За невиконання та/або неналежне виконання обов’язків згідно з договором клієнт несе відповідальність, згідно з чинним законодавством України. Всі розбіжності та спори, що виникають у зв`язку з виконанням Договору банківського обслуговування, вирішуються шляхом переговорів між сторонами за договором. У випадку неможливості досягти згоди спір вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- при отриманні кредиту у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами Договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами Договору;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором Банк має право звернутись до колекторських компаній, що діють в інтересах Банку.

Клієнт має право відмовитись від Договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання повернувши отриманий кредит у повному обсязі і сплативши проценти за весь строк користування ним, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору.

Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються.

У випадку укладення Договору із застосування фіксованої за типом процентної ставки, зміна такої ставки здійснюється виключно за наявності письмової згоди Банку та Клієнта шляхом внесення відповідних змін до умов укладеного договору про надання кредиту.

Інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

ККлієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Банк має право у визначених Договором/Публічною пропозицією випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором, офертою або законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, звернувшись до менеджера Банку або до Контакт-центру Банку.