Послуги депозитарної установи

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» є фінансовою установою, що займає провідні позиції на ринку депозитарних послуг України та надає з 1997 року повний спектр депозитарних послуг юридичним та фізичним особам, резидентам і нерезидентам.

Отримати детальну консультацію щодо депозитарних послуг Ви можете за телефоном +38 044 593-10-36 або відправивши запит на e-mail: [email protected].

1. Послуги Депонентам

1.1. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах (форми документів фізичним особам, юридичним особам-резидентам, юридичним особам-нерезидентам);

1.2. Внесення змін до реквізитів рахунку у цінних паперах за розпорядженням розпорядника рахунку (форми документів фізичним особам, юридичним особам-резидентам, юридичним особам-нерезидентам);

1.3. Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах Депонентів (форма розпорядження на облікову операцію юридичної особи, форма розпорядження на облікову операцію фізичної особи);

1.4. Всі види блокування (обтяження зобов’язаннями) цінних паперів (форма розпорядження та форми для заставодержателя (обтяжувача зобов’язаннями);

1.5. Інформаційні операції, в тому числі видача виписок з рахунку у цінних паперах та інших довідкових документів (форма розпорядження на інформаційну операцію юридичної особи, форма розпорядження на інформаційну операцію фізичної особи);

1.6. Інші види послуг передбачені законодавством, що регулює питання провадження депозитарної діяльності, в тому числі інформаційно-консультаційне обслуговування з питань обігу цінних паперів, засвідчення довіреностей на участь у загальних зборах акціонерів, тощо.

2. Послуги Емітентам, що відкрили рахунки у цінних паперам власникам в процесі дематеріалізації випуску та обслуговуються згідно Договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах власників (далі-Емітенти)

2.1. Відкриття та ведення рахунків власників цінних паперах Емітента відповідно до вимог Рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014 (форми документів Емітента);

2.2. Видача за розпорядженням Емітента виписок та інших повідомлень власникам цінних паперів у випадках передбачених законодавствам та умовами договору;

2.3. Інші види послуг передбачені законодавством для Емітентів, в тому числі інформаційно-консультаційне обслуговування з питань обігу цінних паперів, організація та інформаційно-консультаційне забезпечення проведення зборів акціонерів Емітентів, передача електронних запитів від Емітентів до Центрального депозитарію, отримання від Центрального депозитарію для Емітентів зведених облікових реєстрів власників акцій Емітентів та інших довідок.

3. Послуги інститутам спільного інвестування

 • відкриття та ведення рахунків інститутам спільного інвестування (далі — ІСІ)*
 • здійснення депозитарного обліку цінних паперів, зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах;
 • виконання розпоряджень (доручень) компанії з управління активами (далі — КУА), відносно вимог до складу активів ІСІ;
 • здійснення контролю за діяльністю КУА в обсязі, передбаченому законодавством стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямків використання прибутків, отриманих на активи ІСІ;
 • засвідчення довідки про вартість чистих активів ІСІ та надання інформації про результати перевірки правильності розрахунків вартості чистих активів, наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду (далі — КІФ) або КУА пайового інвестиційного фонду у порядку, передбаченому договором про обслуговування депозитарною установою ІСІ;
 • здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування ІСІ (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

*Укладаються індивідуальні договори

4. Послуги недержавним пенсійним фондам

 • відкриття та ведення рахунків пенсійним фондам (далі — ПФ)*;
 • забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на активи ПФ в інших формах, документів, пов’язаних з формуванням та використанням пенсійних активів;
 • перевірка підрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків;
 • виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів, щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, депозитарної установи ПФ, винагороди компанії(ій) з управління активами ПФ, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають ПФ консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
 • виконання розпоряджень компанії(ій) з управління активами ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ;
 • зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам;
 • здійснення інших дій, передбачених законодавством та договором між радою ПФ та депозитарною установою ПФ.

*Укладаються індивідуальні договори

1. Для укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах власникам акцій (фізичним особам) з депозитарною установою необхідно: 

1.1. Заповнити форми та надати документи для укладання договору (форми документів). 

1.2. Звернутися /надіслати поштою/ до депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» із заповненим пакетом документів, при собі мати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). 

У випадку призначення уповноваженої особи додається:

 • Оригінал або нотаріально засвідчена копія Довіреності
 • Копія паспорта уповноваженої особи, засвідчена підписом уповноваженої особи.
 • Копія паспорта акціонера, засвідчена нотаріально.
 • Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків уповноваженої особи, засвідчена підписом уповноваженої особи.

1.3. Здійснити передоплату (згідно тарифів) по реквізитам: 

МФО 300647, АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»,
м. Київ Рахунок ІВAN - UA563006470000029090000099999
Код ЄДРПОУ - 21665382
Отримувач: АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
Призначення платежу: Оплата за депозитарні послуги, від ПІБ, Реєстраційний номер ОКПП, без ПДВ

2. Для внесення змін до реквізитів рахунку у цінних папера власника за розпорядженням Емітента Власник має право один раз внести зміни до реквізитів рахунку у цінних паперах без укладення з Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (форми документів). 

3. Для переоформлення прав власності на акції внаслідок спадкування Спадкоємець відкриває (у разі відсутності) рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі. Для чого заповнює форми та надає документи згідно Розділу 1, Свідоцтво про право на спадщину (оригінал або нотаріально засвідчену копію) та розпорядження на облікову операцію фізичної особи щодо зарахування акцій по спадщині.

До уваги клієнтів Депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» — депонентів, емітентів.

Повідомляємо про затвердження нових редакцій Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах.

Публічні пропозиції щодо укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах власників та Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах розміщені на офіційному сайті АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в Розділі «Послуги депозитарної установи».

Повідомляємо про зміни тарифів для Емітентів, що обслуговуються на підставі Договорів про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників (дематеріалізація випуску) з 01 січня 2020 року. Нова редакція тарифів розміщена на офіційному сайті АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в Розділі «Послуги депозитарної установи».

З усіх питань послуг депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» звертатися до управління депозитарної діяльності за тел./факсом: (044) 593-10-36
e-mail: [email protected].

Ліцензії

Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263457 від 01.10.2013, строк дії — необмежений;

Ліцензія діяльності із зберігання активів інституту спільного інвестування серія АЕ № 263458 від 01.10.2013, строк дії — необмежений;

Ліцензія діяльності із зберігання активів пенсійних фондів серія АЕ № 263459 від 01.10.2013, строк дії — необмежений.

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи відкритого акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Інформація про фінансову послугу згідно ч2. ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Інформація про фінансову послугу, що надається Депозитарною установою АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»


У разі неукладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах власники цінних паперів можуть отримати копію повідомлення за місцезнаходженням депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (м.Київ, вул.Борисоглібська, буд. 5, Управління депозитарної діяльності)