Кредитний ліміт

до зарплатного рахунку

 • Миттєвий доступ до коштів з твоєї зарплатної карти
 • Від 1000 грн до 200 000 грн
 • Від 1 до 12 місяців
 • Без обмежень безкоштовне зняття готівки в мережі Банку
 • Процентна ставка 36,3% річних
 • Реальна річна % ставка від 47,50% до 118,48%*
 • Безкоштовне дострокове погашення
 • Самостійне керування об’ємом заборгованості
 • Автоматичне погашення
 • Поновлювана кредитна лінія
 • Погашення заборгованості за кредитним лімітом та процентам здійснюється щомісячно в визначену дату з 1 до 16 числа місяця згідно з графіком зменшення кредитного ліміту, при кожному поповненні поточного рахунку та одночасно з кінцевим погашенням Кредиту.
 • Комісія за надання кредиту сплачується одноразово при встановленні кредитного ліміту - 1,5 % від суми кредиту, але не менше 180,00 грн. Максимальна – 3 000,00 грн (з розрахунку суми кредиту 200 000,00 грн).
 • Супровідні послуги Банку: отримання заробітної плати на рахунок в Банку згідно з тарифами одного з пакетів послуг "Економний SL", "Преміальний SL", "Преміальний +". 
 • При оформлені та обслуговуванні  послуги кредитних посередників та третіх осіб відсутні.
Просто розрахуйте платіж
Сума кредиту
Термін, місяців
Максимальний платіж в місяць, грн
Загальна вартість кредиту, грн
Загальні витрати за кредитом, грн
Реальна річна ставка, %
Замовити
*Сума розрахунку є орієнтовною, залежить від кількості днів у розрахунковому періоді та зазначається з метою ознайомлення.
Розрахунок зроблений на припущенні, що договір про споживчий кредит був оформлений 01 серпня та залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ:

Підписавши Заяву – договір (далі – Договір) та/або Договір про відкриття та обслуговування поновлюваної кредитної лінії (далі – Договір) клієнт підтверджує, що ознайомився з Умовами та порядком надання банківських послуг, що є публічною пропозицією (офертою), що розміщена на сайті Банку https://www.clhs.com.ua (далі – Публічна пропозиція) та ознайомився з можливими наслідками для клієнта в разі користування зазначеною банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором та Публічною пропозицією.

За невиконання та/або неналежне виконання обов’язків згідно з договором клієнт несе відповідальність, згідно з чинним законодавством України. Всі розбіжності та спори, що виникають у зв`язку з виконанням Договору банківського обслуговування, вирішуються шляхом переговорів між сторонами за договором. У випадку неможливості досягти згоди спір вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- при отриманні кредиту у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами Договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами Договору;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором Банк має право звернутись до колекторських компаній, що діють в інтересах Банку.

Клієнт має право відмовитись від Договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання повернувши отриманий кредит у повному обсязі і сплативши проценти за весь строк користування ним, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору.

Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються.

У випадку укладення Договору із застосування фіксованої за типом процентної ставки, зміна такої ставки здійснюється виключно за наявності письмової згоди Банку та Клієнта шляхом внесення відповідних змін до умов укладеного договору про надання кредиту.

Інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

ККлієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Банк має право у визначених Договором/Публічною пропозицією випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором, офертою або законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, звернувшись до менеджера Банку або до Контакт-центру Банку.