27.03.2017
Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Банку

Шановний акціонере!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів банку (далі – Загальні збори) відбудуться 25 квітня 2017 року у приміщені банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А., конференцзал, 4-й поверх.

Початок зборів о 14.00 годині.

Початок реєстрації о 13.00 годині, закінчення реєстрації о 13.50 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 19 квітня 2017  року.


Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного Загальних зборів:


1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів у складі: Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності, член лічильної комісії – Іскра Л.О., начальник Юридичного управління.

2. Затвердження процедурних питань проведення чергових Загальних зборів акціонерів  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проект рішення: Затвердити процедурні питання проведення чергових Загальних зборів акціонерів  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

3. Звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2016 рік.

5. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;

Проект рішення: Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» щодо фінансової звітності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2016 рік та заходи, що прийняті Наглядовою Радою

6. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2016 рік та розподіл прибутку/збитків за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2016 рік.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

8. Про обрання членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».*

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами

Проект рішення: Обрати Наглядову Раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

9. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Уповноважити Голову Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»


Основні показники фінансово-господарської діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів»)

Найменування показника

2016 рік

2015 рік

Усього активів  

2 843 329

2 863 466

Основні засоби  

89 422

88 891

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

280

372

Сумарна дебіторська заборгованість  

656

230

Грошові кошти та їх еквіваленти 

380 436

221 723

Нерозподілений прибуток 

(83 243)

(15 690)

Власний капітал 

673 789

496 546

Статутний капітал 

510 393

439 692

Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання 

2 169 540

2 366 920

Чистий прибуток (збиток) 

(83 243)

(15 690)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

48 173

41 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

229

233


Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів –  додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.


З матеріалами  порядку денного у робочі дні та робочий час Ви можете ознайомитись за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська б. 5 літера А., оф. 214.  Телефон для довідок: (044) 593-10-36. У день проведення чергових Загальних зборів акціонери Банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А, конференц-зал, 4-й поверх.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А.

Посадові особи Банку, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - начальник Управління депозитарної діяльності – Метелиця Т.О.


Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних зборів можна отримати за тел.: (044) 593-10-36 або за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська б. 5 літера А. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів розміщена на веб-сайті Банку в мережі Інтернет (за адресою http://www.clhs.kiev.ua).

 Наглядова рада   АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №58 від 27.03.2017 р.

Category ID: 2

Category ID: 4

Is exception: 1