23.03.2015
Повідомлення про проведення Загальних зборів

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів банку (далі — Загальні збори) відбудуться 

23 квітня 2015 року

у приміщені банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А., конференцзал, 4-й поверх

Початок зборів о 14.00 годині.

Початок реєстрації о 13.00 годині, закінчення реєстрації о 13.50 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 17.04.2015р.

Порядок денний загальних зборів
1. Затвердження процедурних питань проведення чергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

2. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

3. Звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;

7. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2014 рік та розподіл прибутку/збитків за 2014 рік.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

9. Про внесення змін до Статуту.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

11. Про обрання членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

12. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду.

13. Про внесення змін до Положення про Правління.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (тис. грн)

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З матеріалами порядку денного у робочі дні та робочий час Ви можете ознайомитись за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська б. 5 літера А., оф. 214. Телефон для довідок: (044) 593-10-36.

Повідомлення опубліковане в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 54 від 20.03.2015 р.

Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Category ID: 2

Category ID: 4

Is exception: 1