24.03.2014
Повідомлення про проведення Загальних зборів

Наглядова рада  Публічного акціонерного товариства «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів банку (далі – Загальні збори) відбудуться

24 квітня 2014 року

 у приміщені банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А, конференцзал, 4-й поверх

Початок зборів о 14.00 годині.

Початок реєстрації о 13.00 годині,закінчення реєстрації о 13.50 годині

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах  18.04.2014р.

Порядок денний загальних зборів

1. Затвердження процедурних питань проведення чергових Загальних зборів акціонерів  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

2. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

3. Звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;

7. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2013 рік та розподіл прибутку/збитків за 2013 рік.

8. Про попереднє схвалення  значних правочинів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».


Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів  3 912 133 3 516 491
Основні засоби  95 629 119 554
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 135 136
Сумарна дебіторська заборгованість  1 225 1 872
Грошові кошти та їх еквіваленти 849 829 888 887
Нерозподілений прибуток 31 875 37 996
Власний капітал 605 051 573 079
Статутний капітал 439 692 439 692
Довгострокові зобов'язання

Поточні зобов'язання 3 307 082 2 943 412
Чистий прибуток (збиток) 31 875 37 996
Середньорічна кількість акцій (шт.) 41 500 41 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 250 307

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів –  додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З матеріалами  порядку денного у робочі дні та робочий час Ви можете ознайомитись за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська б. 5 літера А., оф. 214.  Телефон для довідок: (044) 593-10-36.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано у бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 від 17.03.2014 р.

Наглядова рада                                                                          АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»


Category ID: 2

Category ID: 4

Is exception: 1