29.03.2016
Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

 Наглядова рада  Публічного акціонерного товариства «БАНК “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів банку (далі – Загальні збори) відбудуться 29 квітня 2016 року  у приміщенні банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А., конференцзал, 4-й поверх

 Початок зборів о 14.00 годині.

 Початок реєстрації о 13.00 годині, закінчення реєстрації  о 13.50 годині. Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 25 квітня 2016 года.

 Порядок денний загальних зборів

1. Затвердження процедурних питань проведення чергових Загальних зборів акціонерів  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

2. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

3. Звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;

5. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;

6. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2015 рік та розподіл прибутку/збитків за 2015 рік;

7. Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

8.  Затвердження результатів розміщення акцій;

9. Затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

10. Про внесення змін до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;

11. Про внесення змін до  Положень АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».


 Основні показники фінансово-господарської діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (тис. грн.)


Найменування показника 


період 


звітний 


попередній 

Усього активів  

2 863 466

4 922 124

Основні засоби  

88 891

92 686

Довгострокові фінансові інвестиції 


-

Запаси 

372

234

Сумарна дебіторська заборгованість  

230

869

Грошові кошти та їх еквіваленти 

221 723

2 187 665

Нерозподілений прибуток 

(15 690)

(90 680)

Власний капітал 

496 546

517 880

Статутний капітал 

439 692

439 692

Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання 

2 366 920

4 404 244

Чистий прибуток (збиток) 

(15 690)

(90 037)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

41 500

41 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

233

231


 Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково документи, що посвідчують їх право на участь  та голосування у чергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

 З матеріалами порядку денного у робочі дні та робочий час (з 9 до 18 години) акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул.Борисоглібська б. 5 літера А, оф. 213.  Телефон для довідок: (044) 593-10-36.

 У день проведення позачергових Загальних зборів акціонери Банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: м.Київ, вул.Борисоглібська, б. 5 літера А, конференц-зал, 4-й поверх.

 Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством за місцезнаходженням Банку: м.Київ, вул.Борисоглібська,   б. 5 літера А.

 Посадові особи Банку, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - начальник Управління депозитарної діяльності – Метелиця Т.О.

 Довідки за телефонами: (044) 593-10-36


 Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

 Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №60 від 29.03.2016р.


Category ID: 2

Category ID: 4

Is exception: 1