27.10.2015
Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі — Банк), місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А.


Шановні акціонери!

Повідомляємо, що 27 листопада 2015 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Банку (далі — Загальні збори) у приміщені Банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська,

б.5 літера А., конференц-зал, 4-й поверх.

Початок зборів о 14.00 годині.

Початок реєстрації о 13.00 годині, закінчення реєстрації о 13.50 годині

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 23.11.2015р.

Порядок денний загальних зборів

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Банку;

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Банку;

3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів Банку;

4. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

5. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій Банку та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення;

6. Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків;

7. Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків;

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

З матеріалами порядку денного у робочі дні та робочий час (з 9 до 18 години) акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська б. 5 літера А., оф. 213. Телефон для довідок: (044) 593-10-36.

У день проведення позачергових Загальних зборів акціонери Банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А, конференц-зал, 4-й поверх.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А.

Посадові особи Банку, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного — начальник Управління депозитарної діяльності — Метелиця Т. О.


Довідки за телефонами: (044) 593-10-36

Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 203 від 27.10.2015 р.

Category ID: 2

Category ID: 4

Is exception: 1