30.09.2014
Повідомлення про зміну складу посадових осіб АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство

«БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21665382

3. Місцезнаходження: Київ 04070, вул. Борисоглібська, 5, літера А

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931030

5. Електронна поштова адреса: zagorodn@clhs. com. ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. clhs. kiev. ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


ІІ. Текст повідомлення

Згiдно з Рiшенням Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (Протокол № 46 вiд 30.09.2014 р.) Заступника Голови Правлiння Олеськiва Володимира Васильовича виведено зi складу Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Банк «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» з 01 жовтня 2014 року у зв’язку зi звiльненням з посади Заступника Голови Правлiння за власним бажанням. Олеськiв Володимир Васильович був введений до складу Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Банк «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 05 листопада 2007 року.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi Публiчного акцiонерного товариства «Банк «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

На дату прийняття рiшення на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Банк «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» нiкого не призначено. У разi призначення такої особи, iнформацiю про призначення буде надано у встановлений законодавством термiн.


ІІІ.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:

Голова Правління

Андреєвська Вікторія Олександрівна

Category ID: 4

Is exception: 1