09.12.2015
Повідомлення про зміну складу посадових осіб АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21665382

3. Місцезнаходження: 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літера А

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931039

5. Електронна поштова адреса: alla. zahorodnia@clhs. com. ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. clhs. kiev. ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення


07 грудня 2015 року Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» прийняте рішення (Протокол № 33 від 07.12.2015 р.) про виведення із складу Правління з 08 грудня 2015 року начальника відділу фінансового моніторингу Лисаченко Світлани Вікторівни у зв‘язку з її переведенням з посади начальника відділу фінансового моніторингу на посаду заступника начальника відділу фінансового моніторингу.

Лисаченко С. В. перебувала у складі Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з 28 березня 2014 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.


07 грудня 2015 року Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» прийняте рішення (Протокол № 33 від 07.12.2015 р.) про введення до складу Правління з 08 грудня 2015 року начальника відділу фінансового моніторингу Бассака Павла Євгеновича у зв‘язку з його переведенням з посади заступника начальника відділу фінансового моніторингу на посаду начальника відділу фінансового моніторингу.

Бассак П.Є. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi посади:. З 01.10.2010 по 10.02.2015 — начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «Банк Камбіо», з 23.03.2015 по 02.04.2015 — заступник Голови Правління ПАТ «Європейський промисловий банк», з 03.04.2015 по 24.06.2015 — начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «Європейський промисловий банк», з 25.06.2015 по 07.12.2015 — заступник начальника відділу фінансового моніторингу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.


ІІІ.Підпис


1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:Голова Правління Андреєвська Вікторія Олександрівна

Category ID: 2

Category ID: 4

Is exception: 1