28.03.2014
Повідомлення про зміну складу посадових осіб АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство

«БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21665382

3. Місцезнаходження: Київ 04070, вул. Борисоглібська, 5, літера А

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931030

5. Електронна поштова адреса: [email protected]

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.clhs.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


ІІ. Текст повідомлення

Згідно з Рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Протокол № 14 від 28.03.2014 р.) до складу Правління Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з 28 березня 2014 року введено члена Правління Лисаченко Світлану Вікторівну у зв’язку з призначенням на посаду начальника відділу фінансового моніторингу. Строк повноважень — необмежений.

Лисаченко Світлана Вікторівна за останні п’ять років займала наступні посади: з 05.11.2012 р. по 27.03.2014 р. — начальник відділу ідентифікації клієнтів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з 01.10.2012 р. по 04.11.2012 р. — головний економіст відділу консолідованої звітності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з 19.12.2011 р. по 30.12.2011 р. — економіст ПП «Гелан», з 16.03.2011 р. по 10.12.2011 р. — перебувала на обліку в центі занятості, з 01.09.2008 р. по 03.03.2011 р. — начальник відділу фінансового моніторингу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володіє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.


ІІІ.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:

Голова Правління

Андреєвська Вікторія Олександрівна

Category ID: 4

Is exception: 1