15.11.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.


І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21665382
3. Місцезнаходження: 04070, Україна, м.Київ, вул.Борисоглібська, 5 літера А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931039
5. Електронна поштова адреса: [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.clhs.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


ІІ. Текст повідомлення
13 листопада 2017 року Наглядовою радою АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» прийняте рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (Протокол №43 від 13 листопада 2017 року).
Предметом правочинiв є продаж неробочих активiв. Ринкова вартість майна, що є предметом правочинів, становить 448 400 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 2 843 329 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартості активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звітності становить 15,77%.


ІІІ.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:
Голова Правління

Андреєвська Вікторія Олександрівна
14 листопада 2017 р.

Category ID: 4

Is exception: 1