25.04.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента


Публічне акціонерне товариство

«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»


2. Код за ЄДРПОУ: 21665382

3. Місцезнаходження: 04070, Україна, м.Київ, вул.Борисоглібська, 5 літера А 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931039

5. Електронна поштова адреса: alla.[email protected]

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.clhs.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


ІІ. Текст повідомлення


Згiдно з Рiшенням Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства "Банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (Протокол №20 вiд 24.04.2017 р.) Заступника Голови Правлiння Пугачова Сергія Сергійовича виведено зi складу Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" з 24 квітня 2017 року у зв'язку зi смертю. Пугачов Сергій Сергійович був введений до складу Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 28 серпня 2001 року.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала, часткою в статутному капiталi Публiчного акцiонерного товариства "Банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" не володiла. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

На дату прийняття рiшення на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" нiкого не призначено. У разi призначення такої особи, iнформацiю про призначення буде надано у встановлений законодавством термiн.        


ІІІ.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

2. Найменування посади:
Голова Правління                                               Андреєвська Вікторія Олександрівна

                                                                                                         

                                    25 квітня 2017 р.

Category ID: 2

Category ID: 4

Is exception: 1