18.07.2016
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


І. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21665382

3. Місцезнаходження: Київ 04070, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931030

5. Електронна поштова адреса: alla. zahorodnia@clhs. com. ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. clhs. com. ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


ІІ. Текст повідомлення


Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» повідомляє, що 14.07.2016 р. емітентом було отримано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у зв‘язку зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій. Внаслідок вищезазначеного відбулися наступні зміни:

— Фiзична особа зменшила свою частку в статутному капiталi емiтента з 12,4964% до 10,7654%;

— ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», код за ЄДРПОУ 33240728, місцезнаходження: 01030, Україна, м. Київ, вул. Пирогова, буд 2/37, зменшило свою частку в статутному капiталi емiтента з 49,9976% до 43,0718%;

— ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 30050202, місцезнаходження: 01004, Україна, м. Київ, вул. Басейна, буд 5Б, збільшило свою частку в статутному капiталi емiтента з 9,8506% до 22,3382%.


ІІІ.Підпис


1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:
Голова Правління
Андреєвська Вікторія Олександрівна

Category ID: 2

Category ID: 4

Is exception: 1